Privacyverklaring www.werkenbijfier.nl 
Fier hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig en integer wordt omgegaan met persoonsgegevens, óók met die van onze sollicitanten. Hierbij lichten we toe welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en welke rechten je hierin hebt. 

Jouw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over jou als persoon. Soms verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over jou. Dit is het geval als je zelf vrijwillig een foto van jezelf meestuurt. 

Je verstrekt jouw persoonsgegevens aan ons door middel van je Curriculum Vitae tijdens je sollicitatie bij Fier via het sollicitatieformulier op www.werkenbijfier.nl en via het portaal van Fier. Ook kunnen wij informatie over jou opvragen bij jouw voormalige werkgever door middel van referenties die wij van jou hebben gekregen. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om te beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd.  

Beveiligingsmaatregelen
Je kunt er op vertrouwen dat Fier op een veilige en vertrouwelijke manier omgaat met jouw persoonsgegevens. Dit doen we onder meer door ze zorgvuldig te beschermen. Zo zorgen wij voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen. Ook hanteren wij een autorisatiebeleid waarin is vastgesteld wie er toegang hebben tot jouw persoonsgegevens: slechts de afdeling Human Resources en de manager en/of leidinggevende die betrokken is bij de sollicitatieprocedure mogen jouw sollicitatiegegevens inzien. Zij hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van jouw gegevens. 

Bewaartermijn
Fier bewaart jouw sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien jij daar toestemming voor geeft bewaren wij jouw gegevens een jaar of langer. Je mag je toestemming hiervoor altijd weer intrekken. 

Dienstverlening door derden
Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met het sollicitatieproces. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met jouw gegevens zodat jouw privacy gewaarborgd blijft. 

Jouw privacyrechten
Je hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder staat beschreven welke rechten dit zijn en hoe jij je hierop kunt beroepen. 

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
Het recht op inzage in persoonsgegevens houdt in dat je ons mag vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Kom je onjuistheden tegen in de bij ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op jouw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. In sommige gevallen heb je ook het recht om ‘vergeten’ te worden. 

Recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet
Onder wettelijk bepaalde voorwaarden kun je een verzoek indienen om de verwerking van jouw gegevens door ons (tijdelijk) te laten stoppen, bijvoorbeeld als je de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens ter discussie stelt of als je van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. Als jij je hierop beroept, stoppen wij onmiddellijk met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun jij je in specifieke gevallen beroepen op het recht op bezwaar waarbij je bezwaar kan maken tegen de gegevensverwerking. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als sollicitant heb je het recht op de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Hierbij mag je een kopie van jouw persoonsgegevens van ons verwachten in een leesbare vorm die wij tevens op jouw verzoek aan een andere organisatie kunnen overdragen als dit technisch mogelijk is. 

Als je een beroep wil doen op één van jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met de afdeling HR. Jouw verzoek wordt binnen één maand na ontvangst beantwoord. 

Nieuwe ontwikkelingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd door Fier wanneer daar noodzaak toe is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in de bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Klachten
Vind je dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor verbeteringen en ontvangen graag je feedback. Je kunt ons bereiken door te mailen naar hr@fier.nl. Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kun je een klacht indienen door je klacht te mailen naar FG@fier.nl. 

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl